Gebruikersvoorwaarden FlexVet

Gebruikersvoorwaarden FlexVet

Inleiding

Deze website en de app wordt aan u beschikbaar gesteld door FlexVet B.V. FlexVet is statutair gevestigd en kantoorhoudende te Haaksbergen aan de Bouwstraat 5. FlexVet is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08088240.Algemeen

  • Door gebruik te maken van de website en/of de app gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze gebruikersvoorwaarden. FlexVet behoudt zich het recht voor de inhoud van deze voorwaarden (eenzijdig) te wijzigen. Bij gebruik van de website zijn steeds de op dat moment geldende (gebruikers)voorwaarden, zoals vermeld op de website, portal en/of app, van toepassing.
  • Nederlands recht is van toepassing op de toegang tot, het gebruik en de werking van onze website, portal en/of app, de gebruikersvoorwaarden (algemeen deel en specifieke voorwaarden Mijn FlexVet), onze dienstverlening en alle geschillen die daarop betrekking (kunnen) hebben. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd om van dergelijke geschillen kennis te nemen.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle Intellectuele eigendomsrechten op de website en/of de app daaronder begrepen de (verzameling van) teksten, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, merken, databestanden, software en alle overige werken waar u via de website en/of app toegang toe krijgt, komen uitsluitend toe aan FlexVet of haar licentiegevers. FlexVet verstrekt u een tijdelijk, persoonlijk, niet overdraagbaar en niet exclusief recht om de website en/of app met inachtneming van de wet en de gebruikersvoorwaarden te gebruiken. Het is verboden om de informatie die FlexVet via de website en/of app beschikbaar stelt, zoals vacatures, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FlexVet, al dan niet gebundeld met eigen diensten te herverkopen, aan derden op andere basis aan te bieden of ten behoeve van derden te gebruiken. In afwijking van het bepaalde in de vorige zin is het toegestaan om op de website en/of app van FlexVet geplaatste vacatures te tonen op een eigen vacaturesite, mits hierbij wordt vermeld dat de vacature wordt aangeboden door FlexVet en hierbij een link naar de website van FlexVet wordt opgenomen.

Website

  • Aan de inhoud en samenstelling van de website en/of app wordt veel aandacht besteed. Niettemin kan FlexVet er niet voor instaan dat de informatie op de website altijd juist en volledig is. Evenmin kan FlexVet instaan voor de continue beschikbaarheid en ongestoorde werking van de website en/ app. FlexVet sluit iedere aansprakelijkheid ter zake uit, behoudens voor zover sprake is van opzet op grove schuld van FlexVet. FlexVet is gerechtigd de beschikbaarheid van de website en/of app op te schorten, bijvoorbeeld in verband met aanpassing of onderhoud. Daarnaast behoudt FlexVet zich het recht voor om op de website en/of app aangeboden informatie en diensten zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of niet langer aan te bieden.
  • De website en/of app bevat hyperlinks naar websites van derden. FlexVet is niet verantwoordelijk voor de werking en inhoud van deze websites.
  • FlexVet gaat vertrouwelijk om met uw (persoons)gegevens. Meer informatie hierover vindt u in ons privacy statement.
  • Het is niet toegestaan om deze website en/of app te gebruiken op een manier die FlexVet, de overige gebruikers van de website of andere derden zou kunnen hinderen en/of anderszins het goede functioneren van de website en/of app en/of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten. Onverminderd haar overige rechten behoudt FlexVet zich het recht voor om u zonder vooraankondiging (voortaan) de verdere toegang tot (het besloten gedeelte van) de website en/of app en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen, indien u zich niet aan de gebruikersvoorwaarden houdt of anderszins onrechtmatig handelt jegens FlexVet of derden.
  • Deze website en/of app bevat een besloten gedeelte (hierna: ‘Mijn FlexVet), dat alleen bestemd is voor personen die rechtmatig beschikken over de inloggegevens, benodigd om gebruik te maken van (een onderdeel van) het besloten gedeelte. Mijn FlexVet is toegankelijk via de website en/of via de app. Met de app of via de portal heeft u inzicht in (een gedeelte van) uw Mijn FlexVet account. Het is andere gebruikers verboden zich onrechtmatig toegang te verschaffen tot (een onderdeel van) dit besloten gedeelte, door bijvoorbeeld een valse naam te gebruiken en/of beveiligingsmaatregelen te omzeilen.

Mijn FlexVet
Voor het rechtmatig gebruik van Mijn FlexVet gelden – in aanvulling op het algemeen deel van de gebruikersvoorwaarden – de volgende specifieke voorwaarden: