Gebruikersvoorwaarden Mijn FlexVet voor werknemers

Algemeen

 • Mijn FlexVet is het besloten gedeelte van de website en/of app van FlexVet. Met een account op Mijn FlexVet kan je – onder meer – op vacatures reageren, jouw sollicitaties bekijken en jouw gegevens beheren. Ga je via FlexVet aan de slag bij één van onze opdrachtgevers, dan heb je via Mijn FlexVet tot twee jaar na einde dienstverband toegang tot relevante informatie in verband met jouw werkzaamheden, waaronder de bevestiging(en) van jouw uitzendovereenkomst(en) en/of jouw salaris- en jaaropgave. Afhankelijk van de opdrachtgever waarvoor je werkt, kan je via Mijn FlexVet ook digitaal jouw uren verantwoorden, jouw rooster inzien en/of je beschikbaarheid doorgeven.
 • Het aanmaken van een account is zowel voor jou als voor FlexVet geheel vrijblijvend. Het verplicht jou niet om werk te zoeken of te accepteren en het verplicht FlexVet niet om jou werk aan te bieden. Heb je een open of gerichte sollicitatie verzonden of op andere wijze aan FlexVet kenbaar gemaakt dat je op zoek bent naar of geïnteresseerd bent in (ander) werk, dan gaan we ervan uit dat je bemiddeld wilt worden en dat we dus – mondeling, schriftelijk en/of digitaal – contact met je op mogen nemen in verband met (mogelijk) werk en alles wat daarmee verband houdt, zoals het updaten/aanvullen van je profiel.

Toepasselijkheid

 • Deze gebruikersvoorwaarden en het algemene deel van de gebruikersvoorwaarden van onze website en of app zijn van toepassing op elk gebruik van Mijn FlexVet door natuurlijke personen, daaronder begrepen ZZP-ers, niet zijnde (potentiële) opdrachtgevers van FlexVet. Zij vormen de basis waarop je toegang krijgt en gebruik mag maken van Mijn FlexVet. FlexVet vraagt je deze voorwaarden te lezen en te accorderen voordat je toegang krijgt en gebruik kunt maken van Mijn FlexVet. Door akkoord te gaan met deze gebruikersvoorwaarden ga je ook akkoord met het algemene deel van de gebruikersvoorwaarden van onze website. Je kunt de gebruikersvoorwaarden printen of opslaan voor jouw eigen administratie.
 • FlexVet behoudt zich het recht voor de inhoud van deze gebruikersvoorwaarden op elk gewenst moment en naar eigen inzicht te wijzigen. FlexVet zal de aangepaste gebruikersvoorwaarden op haar website plaatsen. Bij gebruik van Mijn FlexVet zijn steeds de op dat moment geldende voorwaarden, zoals vermeld op de website, van toepassing.
 • Deze gebruikersvoorwaarden laten onverlet de toepasselijkheid van specifieke tussen jou en FlexVet overeengekomen of overeen te komen voorwaarden, bijvoorbeeld de voorwaarden van een uitzendovereenkomst of opdrachtovereenkomst. 

Toegang tot Mijn FlexVet

 • Voor het gebruik van – een onderdeel van – Mijn FlexVet is een combinatie van een gebruikersnaam en wachtwoord (hierna: ‘accountgegevens’) nodig. Je ontvangt een e-mail van FlexVet met je gebruikersnaam en wachtwoord. Het wachtwoord kun je bij de eerste inlog direct wijzigen. Het gebruik van de accountgegevens is strikt persoonlijk. Je dient jouw accountgegevens zorgvuldig te bewaren en niet verder te verspreiden. Je bent verantwoordelijk voor alle (rechts)handelingen die met jouw accountgegevens worden uitgevoerd. Indien je reden hebt om aan te nemen dat derden jouw accountgegevens kennen, wijzig dan direct jouw wachtwoord.

Profiel in Mijn FlexVet

 • Jouw profiel gebruiken wij om onze dienstverlening beter af te kunnen stemmen op jouw wensen, voorkeuren en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd. Jouw profiel is opgebouwd uit de gegevens die je bij ons achterlaat en selecties die je zelf maakt. Ook kunnen we jouw zoekgedrag gebruiken om je beter op weg te helpen. Jouw gegevens kun je inzien en aanpassen. Hoe beter jouw profiel is ingevuld, hoe beter we je kunnen helpen. Zorg in ieder geval dat je gegevens correct zijn en up-to-date. Je kunt altijd verzoeken om tussenkomst van een medewerker van FlexVet. Heb je vragen dan kun je contact opnemen met de contactpersoon vermeld in jouw account op de website.
 • Wil je dat jouw account en daarmee jouw profiel verwijderd wordt? Dit kun je zelf aangeven in Mijn FlexVet. Je komt dan niet meer voor in het actieve bestand en wordt niet meer benaderd en bemiddeld door FlexVet. Als je jouw account verwijdert, zal je in de toekomst als je wilt solliciteren bij FlexVet een nieuw profiel moeten aanmaken.
 • Als je twee jaar lang geen gebruik maakt van jouw profiel zullen wij na twee jaar je gegevens verwijderen. Hiervan word je van tevoren op de hoogte gesteld.
 • Indien je hebt gewerkt voor FlexVet gelden andere bewaartermijnen. In dat geval zijn jouw gegevens tot twee jaar na einde dienstverband in Mijn FlexVet zichtbaar. Deze persoonsgegevens worden vervolgens na twee jaar gearchiveerd in een afgeschermde omgeving. Bepaalde persoonsgegevens zijn dan ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits (5 jaar na einde kalenderjaar) en fiscale verplichtingen (7 jaar na einde kalenderjaar) langer beschikbaar voor FlexVet.
 • FlexVet behoudt zich het recht voor jouw account(s) zonder vooraankondiging te sluiten, indien je je niet houdt aan het bepaalde in deze gebruikersvoorwaarden of de wet. Daarnaast is FlexVet gerechtigd jouw account(s) te sluiten indien je een bepaalde tijd geen gebruik meer hebt gemaakt van Mijn FlexVet, uit dienst bent bij FlexVet en/of niet meer bij FlexVet staat ingeschreven voor vast of tijdelijk werk. Indien je nog niet wil dat jouw account na twee jaar wordt verwijderd dan kun je dat voorkomen door: jouw profiel bij te werken, je beschikbaarheid aan te geven of door gericht te solliciteren op een vacature. Jouw persoonsgegevens zijn enkel beschikbaar voor FlexVet overeenkomstig de daarvoor vastgestelde doelen en termijnen. In ons privacy statement kun je hier meer over lezen. 

Gebruik van Mijn FlexVet

 • Je dient je bij het gebruik van Mijn FlexVet te houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, de toepasselijke gebruiksvoorwaarden en alle instructies van FlexVet – op Mijn FlexVet, per e-mail of anderszins beschikbaar gesteld – met betrekking tot het gebruik van Mijn FlexVet. Daarnaast dien je de gebruiksinstructies regelmatig door te nemen in verband met eventuele wijzigingen of aanvullingen daarop.
 • Toegang tot en gebruik van Mijn FlexVet voor werknemers is voorbehouden aan natuurlijke personen, die op zoek zijn naar of geïnteresseerd zijn in (ander) werk voor hen zelf of gebruik willen maken van de andere mogelijkheden in Mijn FlexVet. (De informatie op) Mijn FlexVet is uitsluitend bestemd voor eigen persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan een account op Mijn FlexVet aan te maken onder een valse naam en/of Mijn FlexVet oneigenlijk te gebruiken, bijvoorbeeld om nadere informatie omtrent vacatures te verkrijgen en die aan te wenden om buiten FlexVet om bij de betreffende opdrachtgever te solliciteren of eigen kandidaten voor te stellen.
 • Mijn FlexVet wordt gebruikt voor elektronische opgave en uitwisseling van gegevens met betrekking tot alle eventueel met jou te sluiten uitzendovereenkomsten en wijzigingen daarin en andere voor de uitzending of detachering relevante informatie, zoals bijvoorbeeld jouw beschikbaarheid en de uren waarop je bent ingeroosterd. We verwachten dat je de gegevens in Mijn FlexVet regelmatig bijwerkt en daar waar nodig tijdig reageert.
 • Je kan Mijn FlexVet niet gebruiken als opslagplaats van unieke gegevens of back-up daarvan. De informatie op Mijn FlexVet wordt niet onbeperkt voor je getoond en bewaard. Je dient zelf zorg te dragen voor een adequate back-up van gegevens. Je bent zelf verantwoordelijk voor de naleving van op jou rustende bewaarverplichtingen op grond van wet, regelgeving of overeenkomst.Als je twee jaar lang geen gebruik maakt van jouw profiel zullen wij na twee jaar je gegevens verwijderen. Hiervan word je van tevoren op de hoogte gesteld. Indien je voor ons hebt gewerkt, zijn jouw gegevens tot twee jaar nadat je voor het laatst voor ons hebt gewerkt, voor jou beschikbaar in Mijn FlexVet. Zorg zelf tijdig voor een adequate back-up van jouw gegevens.

Gebruik Mijn FlexVet in de app

 • Deze voorwaarden van de app (FlexVet app) vormen een aanvulling op de gebruikersvoorwaarden en zijn specifiek van toepassing bij het gebruik van de FlexVet app.
 • Het doel van de FlexVet app is het eenvoudig tot stand brengen van een match tussen opdrachtgever en werknemer. FlexVet biedt middels FlexVet app een platform aan waarop een opdrachtgever en werknemer met elkaar in contact kunnen komen voor de terbeschikkingstelling van werknemers door FlexVet aan opdrachtgevers.
 • Jij geeft door het aanvaarden van deze gebruikersvoorwaarden toestemming aan FlexVet om contact op te nemen met de bedrijven, die vermeld zijn bij de registratie, om informatie in te winnen omtrent jouw vroegere functies en verantwoordelijkheden evenals de kwaliteit van jouw werk bij die bedrijven. Het is de jou in beginsel (en zonder mededeling voorafgaand) niet toegestaan te reageren op een vacature bij een opdrachtgever waar jij reeds eerder werk in dezelfde of gelijkwaardige functie hebt verricht.
 • Jij verklaart je akkoord dat alle documenten (waaronder de arbeidsovereenkomst en de uitzendbevestigingen) via elektronische weg aan jou ter schikking worden gesteld.
 • In geval van een daadwerkelijke terbeschikkingstelling van jou door FlexVet zal de betaling van het loon gebeuren via overschrijving op het door jou opgegeven persoonlijk bankrekeningnummer. Jij verklaart je hier uitdrukkelijk mee akkoord. Terbeschikkingstelling door FlexVet is enkel mogelijk na opgave van o.a. het bankrekeningnummer.
 • Zodra opdrachtgever en jij beide akkoord zijn met de voorwaarden van de uit te voeren opdracht, komt er een match tot stand waarbij het volgende heeft te gelden:
  • jij zal aan de opdrachtgever als uitzendkracht ter beschikking worden gesteld onder de voorwaarden die bij aanvang zijn overeengekomen;
  • een match tussen opdrachtgever en jou komt tot stand op basis van volgordelijkheid, met dien verstande dat de rangorde van een match wordt bepaald op basis van de tijdregistratie die bij FlexVet bekend is.
  • Op basis van een match ontvang jij een uitzendbevestiging conform de van toepassing zijnde voorwaarden. Pas na ontvangst van de uitzendbevestiging is de match definitief. Alsdan ben jij verplicht het overeengekomen werk te gaan verrichten.

Werking en beschikbaarheid Mijn FlexVet

 • FlexVet zal zich redelijkerwijs inspannen om de beschikbaarheid en kwaliteit van Mijn FlexVet te waarborgen. FlexVet staat echter niet in voor de ongestoorde werking en beschikbaarheid van Mijn FlexVet. FlexVet is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor storingen of verminderde beschikbaarheid van Mijn FlexVet door overmacht (waaronder begrepen storingen op het internet, hacking, denial of service attacks) en/of door handelen of nalaten van jou zelf of door jou ingeschakelde derden en sluit iedere aansprakelijkheid daarvoor uit.
 • Je dient storingen in Mijn FlexVet direct aan FlexVet te melden via telefoonnummer: 053-5725548. Je bent gehouden medewerking te verlenen aan een eventueel storingsonderzoek.
 • FlexVet is gerechtigd (maar niet verplicht) Mijn FlexVet aan te passen, onder meer in verband met haar bedrijfsprocessen of technologische ontwikkelingen. Daarbij kan bestaande functionaliteit worden aangepast, aangevuld of verwijderd. FlexVet zal je, waar nodig en mogelijk, vooraf informeren omtrent aanpassingen, die een wezenlijke impact hebben op jouw samenwerking met FlexVet.
 • FlexVet kan digitaal of anderszins ondersteuning geven bij het gebruik van Mijn FlexVet. Zij is daartoe echter niet verplicht.

Informatie op Mijn FlexVet

 • Indien je via de website en/of app en/of per e-mail informatie aan FlexVet doorgeeft ben je er zelf voor verantwoordelijk dat deze informatie correct, relevant en volledig is. FlexVet mag er bij haar dienstverlening vanuit gaan dat dit het geval is. FlexVet is bevoegd maar niet verplicht om informatie waaronder informatie van gebruikers, die niet (meer) juist of volledig blijkt te zijn zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen.
 • Ten aanzien van de inhoud van de door jou verzonden/geüploade informatie en het tijdstip van ontvangst daarvan door FlexVet is de registratie hiervan in de systemen van FlexVet beslissend.
 • Het is niet toegestaan berichten te verzenden of te plaatsen en/of materiaal te uploaden met een misleidende, beledigende, discriminerende of anderszins onrechtmatige of – naar de mening van FlexVet – onbehoorlijke of onnodig krenkende inhoud. FlexVet behoudt zich het recht voor dergelijke berichten en/of uploads niet te plaatsen of zonder vooraankondiging te verwijderen of te wijzigen.

Beveiliging

 • FlexVet neemt beveiligingsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang tot en gebruik van gegevens in Mijn FlexVet te voorkomen. In ieder geval worden de volgende maatregelen genomen:
   1. De computer hardware waarop de gegevens van gebruikers worden opgeslagen, zal worden geplaatst in ruimtes waartoe alleen geautoriseerde personen toegang hebben en die beveiligd zijn met branddetectieapparatuur en een toegangscontrolesysteem;
   2. FlexVet maakt gebruik van antivirus programma’s en encryptie om gegevens en bestanden zo goed mogelijk te beschermen tegen hackers en bekende virussen;
   3. FlexVet gebruikt zogenaamde firewall technieken om alleen geautoriseerde gebruikers van buiten en binnen FlexVet toegang te geven tot de voor hen relevante gegevens.
   4. Men dient zich ervan bewust te zijn dat het onmogelijk is om volledig uit te sluiten dat gegevens onbevoegd en/of onrechtmatig worden gebruikt of ongewild worden aangetast of verloren gaan. FlexVet aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid indien gegevens, ondanks de genomen maatregelen, ongewild worden aangetast of verloren gaan dan wel onrechtmatig of onbevoegd worden ingezien en/of, tenzij dit te wijten is aan de grove schuld of opzet van FlexVet.

Privacy
Via Mijn FlexVet en bij het aanmaken van een account voor Mijn FlexVet wordt vertrouwelijke informatie, waaronder persoonsgegevens, verwerkt. FlexVet zal jouw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen. Mocht je het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, laat het ons dan weten via jouw contactpersoon. Meer informatie hierover vind je in het privacy statement.