Voor dierenarts, paraveterinair en overig veterinair personeel

Arbeid in regeerakkoord

De ketenbepaling wordt weer verlengd naar drie jaar. Dit betekent dat na drie jaar en/of na drie contracten voor bepaalde tijd er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. De tussenperiode die ervoor zorgt dat de keten opnieuw begint te lopen blijft wel minimaal 6 maanden.
Voor kleine werkgevers ( <25 werknemers) wordt de loondoorbetalingsplicht bij ziekte van twee naar één jaar teruggebracht. Na 52 weken ontvangt de werknemer zijn loon van het UWV. Ook een deel van de re-integratieverplichtingen tijdens het tweede ziektejaar worden door UWV overgenomen. Maar gedurende het tweede ziektejaar kan de arbeidsovereenkomst met de werknemer niet worden ontbonden. Dus als in of aan het einde van het tweede ziektejaar de werknemer hersteld is moet u als werkgever de herstelde werknemer weer in de organisatie opnemen en uiteraard weer zelf voor de loonbetaling zorgdragen.
Er komen nieuwe regels voor oproepkrachten met een nul-urencontract. Als de wijziging doorgaat zijn zij niet meer verplicht om aan een oproep gehoor te geven. Er zullen nadere voorwaarden aan worden gesteld. Waarschijnlijk zal ook worden geregeld dat als de werkgever de oproep afzegt er toch loon betaald zal moeten worden.
Ook zijn er wijzigingsvoorstellen voor de transitievergoeding uit de WWZ. In plaats van pas na twee jaar krijgt de werknemer direct bij in dienst treden recht op een vergoeding bij ontslag. één derde maandsalaris per gewerkt jaar. Heeft een werknemer langer dan tien jaar gewerkt, dan blijft het één derde maandsalaris voor de jaren boven de tien jaar gewerkt en geen half maandsalaris zoals nu in de WWZ is geregeld. Tot 2020 blijft de overgangsregeling voor werknemers boven de vijftig jaar bestaan. Voor elk jaar dat ze boven de leeftijd van vijftig jaar hebben gewerkt hebben ze recht op een vol maandsalaris.
Er komen ook voostellen om het ontslagrecht te wijzigen. Zo wordt de cumulatiegrond ingevoerd. Hiermee kunnen bij de ontslagaanvraag twee verschillende gronden voor ontslag gecombineerd worden ( bijvoorbeeld disfunctioneren en verstoorde arbeidsrelatie). Dit zal waarschijnlijk wel gepaard gaan met een hogere vergoeding voor de werknemer.
Werkgevers moeten vanaf 2019 werknemers vijf dagen betaald kraamverlof geven als hun partner bevalt. En vanaf 2020 kan daar nog eens vijf weken vaderschapsverlof bijkomen. Dan betaalt UWV een uitkering van 70% van het dagloon tot maximaal 70% van maximaal dagloon.
De Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) sterft een zachte dood. De DBA heeft alleen maar onrust en onduidelijkheid geschapen. Er komt een nieuwe wet met een opdrachtgeversverklaring voor zzp’ers. ( vergelijk de vroeger VAR). Daarnaast is sprake van een arbeidsovereenkomst bij zzp’ers met lage tarieven die langer dan drie maanden gewoon reguliere bedrijfswerkzaamheden verrichten.
Is er sprake van een hoog tarief (>75 euro) dan is het zeer waarschijnlijk dat er sprake is van een zzp’er. Maar dan dienen de werkzaamheden niet hetzelfde te zijn als de reguliere werknemers doen en de termijn is maximaal 1 jaar. De tarieven van de meeste zzp-dierenartsen liggen in het grijze midden gebied (35-55 euro). Voor deze groep zal het dus afhangen van hoe de uitslag van de (online) aanvraag van de ondernemersverklaring uitvalt, zelfstandige of toch sprake van een arbeidsovereenkomst. De vragen en criteria zijn nu nog niet bekend gemaakt.
Naast bovenstaande maatregelen zullen er nog velen volgen waaronder een wijziging van het pensioenstelsel.
Dus komende vier jaar zullen in arbeidsrechtelijke zin niet saai worden.

Hans van Embden
Dierenarts, Managing director FlexVet B.V.