Voor dierenarts, paraveterinair en overig veterinair personeel

Algemene voorwaarden

FlexVet B.V.

Artikel 1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van FlexVet, waaronder het ter beschikking stellen van personeel en detacheringskrachten aan opdrachtgevers.
Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien deze schriftelijk in de overeenkomst tussen opdrachtgever en FlexVet zijn vastgelegd.

Artikel 2 Definities

FlexVet = FlexVet B.V. detacheringsbureau voor dierenartsen en paraveterinairen, gevestigd Bouwstraat 5, 7483 PE Haaksbergen, ( Postbus 170, 7480 AD Haaksbergen ), zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente onder nummer 08088240.
Detacheringskracht of medewerker = de werknemer die door FlexVet ter beschikking wordt gesteld aan derden, in casu de opdrachtgever.
Opdrachtgever = de rechtspersoon waaraan de detacheringskracht ter beschikking wordt gesteld.
Overeenkomst van dienstverlening = de overeenkomst tussen FlexVet en de opdrachtgever op grond waarvan één of meerdere detacheringskrachten / medewerkers door FlexVet ter beschikking worden gesteld.
Opdrachtgevertarief = Het tarief dat FlexVet aan de opdrachtgever in rekening brengt per uur zoals overeengekomen en eventueel lopende de opdracht wordt aangepast door gewijzigde afspraken.

Artikel 3 Duur van de opdracht

De opdracht kan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd worden aangegaan.
De opdracht voor bepaalde tijd kan worden aangegaan voor een vooraf vastgestelde tijdsperiode of voor een bepaalde periode die eindigt doordat zich een objectief bepaalbare gebeurtenis(sen), welke benoemd is (zijn) in de overeenkomst van dienstverlening voordoet.

Artikel 4 Opzegging opdracht

De opdracht voor onbepaalde tijd kan door beide partijen tussentijds schriftelijk worden opgezegd met in achtneming van een opzeg- termijn van 1 maand.

Artikel 5 Einde opdracht

De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de vastgestelde tijd of doordat zich een objectief bepaalde gebeurtenis zoals omschreven in de overeenkomst van dienstverlening voordoet.
De opdracht eindigt van rechtswege indien opdrachtgever met de detacheringskracht een rechtstreekse arbeidsovereenkomst aangaat met in achtneming van het gestelde hierover in artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

De opdracht eindigt van rechtswege indien FlexVet de detacheringskracht niet meer ter beschikking kan stellen aan de opdrachtgever, behalve indien opdrachtgever FlexVet verzoekt en toestaat een vervangende detacheringskracht ter beschikking te stellen.

De opdracht eindigt met onmiddellijke ingang indien FlexVet ontbinding van de overeenkomst van dienstverlening inroept omdat de opdrachtgever in gebreke is gebleven tot nakoming van verplichtingen voortgekomen uit de opdracht en de overeenkomst van dienstverlening en de daaraan verbonden voorwaarden, in staat van faillissement is verklaard, aan opdrachtgever surcéance van betaling is verleend of een beslaglegging is gedaan op eigendommen van opdrachtgever.

Artikel 6 Einde terbeschikkingstelling

Indien de opdracht eindigt betekent dit tevens beëindiging van de terbeschikkingstelling.
Terbeschikkingstelling eindigt onmiddellijk indien de detacheringskracht aan FlexVet en opdrachtgever heeft medegedeeld de overeengekomen werkzaamheden niet meer kan uitvoeren wegens arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval.

Artikel 7 Rechtstreekse arbeidsverhouding

De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een rechtstreekse arbeidsverhouding aan te gaan met de detacheringskracht die door FlexVet ter beschikking is gesteld indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
De medewerker minimaal 1000 uur via FlexVet bij opdrachtgever tewerk is gesteld.
De opdrachtgever FlexVet hiervan schriftelijk op de hoogte brengt van zijn voornemens een rechtstreekse arbeidsverhouding met de detacheringskracht aan te gaan.
De opdrachtgever ziet erop toe dat de detacheringsovereenkomst tussen detacheringskracht en FlexVet rechtsgeldig beëindigd is of wordt beëindigd.
Indien de opdrachtgever een rechtstreekse arbeidsovereenkomst met de detacheringskracht wenst aan te gaan binnen de periode van 1000 gewerkte uren is de opdrachtgever aan FlexVet een vergoeding schuldig. Deze wordt berekend op basis van 1000 uren minus het aantal al gewerkte uren binnen dezelfde opdracht.

Artikel 8 Tijdelijke opschorting tewerkstelling

Opdrachtgever is gehouden voor de duur van de opdracht aan FlexVet het opdrachtgevertarief per uur over de periode zoals overeengekomen over het overeengekomen aantal uren per periode (dag/week/maand) te voldoen aan FlexVet ook indien er tijdelijk geen werk voor de detacheringskracht is.
Opdrachtgever is alleen gerechtigd de tewerkstelling tijdelijk op te schorten indien in de overeenkomst van dienstverlening uitdrukkelijk is opgenomen dat de detacheringskracht op afroep ter beschikking is gesteld.
Bij een opdracht waarbij schriftelijk overeen is gekomen dat de detacheringskracht op afroep ter beschikking is gesteld zal door FlexVet het opdrachtgevertarief alleen over het aantal gewerkte uren in rekening worden gebracht.
Onverwijld bovenstaande wordt door FlexVet indien een detacheringskracht is opgeroepen minimaal 3 maal het opdrachtgevertarief per uur in rekening gebracht, ook indien de detacheringskracht minder dan 3 uur is tewerkgesteld na afroep.

Indien een detacheringskracht op afroep ter beschikking is gesteld is de detacheringskracht niet verplicht aan de oproep gehoor te geven. De opdrachtgever kan in dergelijk geval FlexVet verzoeken een vervangende detacheringskracht ter beschikking te stellen.
Van bovenstaande kan alleen worden afgeweken indien anders is overeengekomen in de overeenkomst van dienstverlening.

Artikel 9 Functie en arbeidstijd

Bij de opdracht verstrekt opdrachtgever de functieomschrijving die de detacheringskracht moet uitoefenen. Op verzoek van FlexVet dient opdrachtgever afdoende aan te tonen dat de functieomschrijving overeenstemt met de werkelijk uitgeoefende functie.
De werktijden, het aantal arbeidsuren, en de rusttijden van de detacheringskracht zijn gelijk aan de bij de opdrachtgever gebruikelijke tijden en uren, tenzij bij de overeenkomst anders is overeengekomen.
Van overwerk is sprake indien de werkzaamheden verricht boven de in de veterinaire sector gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week of bij regeling of rooster vastgesteld aantal uren. Overwerk aansluitend op de normale werktijd mits niet langer durend dan een half uur wordt niet als overwerk aangemerkt.
De vakantiedagen en bijzonder verlofdagen voor de detacheringskracht zijn in overeenkomst tussen FlexVet en de detacheringskracht geregeld en worden als een percentage van het basis bruto uurloon aan de detacheringskracht uitgekeerd.

Artikel 10 Aansprakelijkheid en ARBO

FlexVet draagt zorg voor een adequate bij de functie passende beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de detacheringskracht.

De dekking is zoals die gebruikelijk is in de veterinaire sector passend bij de functie.
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste bij de onderneming, functie en taak vereiste ARBO maatregelen, waaronder begrepen persoonlijke beschermingsmiddelen
FlexVet is niet gehouden tot enige schadevergoeding van schade van welke aard dan ook (behoudens de schade vallend onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering als bedoeld in lid 1 van dit artikel), direct of indirect waaronder gevolgschade, ontstaan aan de detacheringskracht of aan zaken dan wel personen bij of van de opdrachtgever of een derde, welke schade is ontstaan als gevolg van:Terbeschikkingstelling van de detacheringskracht, ook wanneer blijkt dat deze niet voldoet aan de gestelde eisen.
Eenzijdige opzegging door de detacheringskracht.
Toedoen of nalaten van de detacheringskracht, de opdrachtgever zelf of een derde, waaronder het aangaan van verbintenissen door de detacheringskracht.

De opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een adequate aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in lid 4 van dit artikel.
De opdrachtgever dient FlexVet te vrijwaren tegen eventuele vorderingen van de detacheringskracht of derden tot vergoeding van schade als bedoeld in lid 4 van dit artikel geleden door de detacheringskracht of derden.

Artikel 11 Uurbeloning detacheringskracht.

Voor de duur van de opdracht wordt minimaal de uurbeloning van de detacheringskracht vastgesteld conform de salaristabel van FlexVet.
Indien de opdrachtgever de Nederlandse (veterinaire) overheid betreft zal de uurbeloning van de detacheringskracht vergelijkbaar zijn met een functionaris in overheidsdienst met dezelfde functieomschrijving.
In voorkomende gevallen dat er een regeling bestaat tussen de KNMvD en de Nederlandse veterinaire overheid zoals VWA, LNV, en overige zal de uurbeloning een afgeleide van deze regeling zijn.
In afwijking van bovenstaande kunnen in bijzondere omstandigheden andere uurbeloningen worden overeengekomen.

Artikel 12 Opdrachtgevertarief

FlexVet stelt op basis van de uurbeloning van de detacheringskracht het opdrachtgevertarief vast.
FlexVet is gerechtigd het opdrachtgevertarief te verhogen lopende de opdracht indien:
Door CAO wijzigingen of wijzigingen van regelingen betreffende de beloning van de detacheringskracht.

Door wijzigingen betreffende de premies sociale verzekeringen of belastingen.

Artikel 13 Nota’s op basis van urenregistratieformulieren.

De facturering door FlexVet aan de opdrachtgever gebeurt aan de hand van de door de opdrachtgever voor akkoord getekende urenregistratieformulieren, ook wel genoemd werkbriefjes, welke de opdrachtgever binden. Dit zal indien niet anders is overeengekomen wekelijks geschieden.
De opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat op de urenregistratieformulieren de juiste uren en onkosten worden vermeld.

Artikel 14 Betaling

De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door FlexVet ingediende factuur voor uitgezonden detacheringskrachten te voldoen binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.

Uitsluitend betalingen aan FlexVet zelf werken vrijwarend. Betalingen aan detacheringskrachten of het verstrekken van voorschotten aan detacheringskrachten zijn verboden en onverbindend en zijn nooit schulddelgend.
Indien een factuur niet binnen veertien kalenderdagen wordt voldaan is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling van rechtswege over het openstaande bedrag een rente van 1% per kalendermaand schuldig.
Reclames omtrent enig factuur moeten binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk bij FlexVet zijn ingediend. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen.
Alle kosten gemaakt voor inning, waaronder begrepen de kosten voor rechtsbijstand komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 15 Slotbepaling

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn is het Nederlands Recht van toepassing.